اجرای عملیات زیرسازی جهت آسفالت معابرشهری، منطقه حسین آباد