آغاز اجرای عملیات دوربرگردان توسط واحد عمران شهرداری کاشمر در فاز 4بلوار سید مرتضی(ع)