اتمام اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان 17شهریور5.2 توسط واحد عمران شهرداری کاشمر