اتمام عملیات تایل فرش معابرشهری، حاشیه خیابان دانش