اتمام عملیات تایل فرش معابرشهری خیابان پانزده خرداد ۵/۱۰