اجرای عملیات آسفالت خیابان بوستان ۵ (منطقه حسین آباد)