اجرای عملیات آسفالت معابرشهری، حاشیه خیابان شهید مطهری