اجرای عملیات آسفالت معابرشهری، خیابان شهید صادقی ۱۸