اجرای عملیات آسفالت معابرشهری، خیابان شهید بهبودی۱۵