اجرای عملیات آسفالت معابرشهری، دوربرگردان فاز چهارم بلوار سیدمرتضی(ع)