اجرای عملیات آسفالت معابر شهری، خیابان شهید بهبودی غربی 27