اجرای عملیات آسفالت معابر شهری، خیابان سلمان فارسی