اجرای عملیات آسفالت معابر شهری خیابان جمهوری اسلامی