اجرای عملیات آماده سازی جهت جدول گذاری معابرشهری، حاشیه ابتدای خیابان شهید باقری