اجرای عملیات اصلاح بلوار میانی معلم توسط واحد عمران شهرداری کاشمر