اجرای عملیات بهسازی و تجهیز سینما ایران شهرداری کاشمر