اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، بلوار سجاد(سجاد۲)