اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، حاشیه خیابان شهید باقری