اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، حاشیه خیابان فاطمیه