اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، خیابان شهید نیازمند۳