اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، خیابان سلمان فارسی ۲۰ و ۲۲