اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، خیابان شهید بهبودی ۳