اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، خیابان امام خمینی ۱۷