اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، خیابان پانزده خرداد۱۵/۶