اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، فرعی خیابان قائم 7 و 9