اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، حاشیه خیابان دانش