اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، فرعی خیابان قائم ۷و۹