اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان 17شهریور5/2