اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان۱۷شهریور ۱۲