اجرای عملیات جدول کانیو معابر شهری خیابان ظهوری ترشیزی ۲۸