اجرای عملیات جدول گذاری معابرشهری، بلوار سیدمرتضی(روبه رو مرکز آموزش عالی)