اجرای عملیات جدول گذاری معابرشهری، حاشیه خیابان نسیم