اجرای عملیات جدول گذاری معابرشهری، خیابان شهید باقری