اجرای عملیات جدول گذاری معابرشهری، خیابان ایثارگران