اجرای عملیات جدول گذاری معابر شهری، خیابان شهید ایزدی