اجرای عملیات جدول گذاری و بازسازی پارک محله دانش توسط واحد عمران شهرداری کاشمر