اجرای عملیات زیرسازی جهت کفسازی معابرشهری، خیابان فاطمیه ١٩