اجرای عملیات زیرسازی جهت کفسازی معابر شهری، خیابان شاهد ١