اجرای عملیات زیر سازی عبدی 5 در راستای نهضت آسفالت معابر شهری