اجرای عملیات کانیو میانی معابر شهری، فرعی خیابان بعثت ۲