اجرای عملیات کفسازی معابرشهری، حاشیه خیابان فاطمیه