اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، خیابان فاطمیه ۱۱ -گفتگو با مردم