اجرای عملیات کفسازی و جدول گذاری دوربرگردان فازچهارم بلوار سیدمرتضی(ع)