اجرای عملیات کفسازی و جدول گذاری معابرشهری، حاشیه میدان بهار