اجرای پارک دانش به مساحت حدود ۲هکتار شروع سال ۱۴۰۲