اجرای پروژه عمرانی دومین پارک بانوان شهر، خیابان قائم