احداث مجموعه بازار محله‌ای در خیابان قائم ۲۷ و همچنین مجموعه سالن ورزشی در بافت فرسوده شهری