ادامه اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، حاشیه خیابان شاهد ۱۲