ادامه اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان شهید چمران توسط واحد عمران شهرداری کاشمر