ادامه اجرای عملیات کف سازی پیاده روی خیابان سلمان فارسی توسط واحد عمران شهرداری کاشمر